اعتراض مسافران پرواز قشم آتا مشهد به تاخیر طولانی

اعتراض مسافران پرواز قشم آتا مشهد به تاخیر طولانی

به گزارش ایرنا ، مدیر روابط عمومی فرودگاه مشهد روز دوشنبه گفت: پرواز قشم به مشهد هواپیمایی آتا ساعت 8:40 دقیقه امروز در مشهد به زمین نشست اما به دلیل تاخیر طولانی آن در فرودگاه مبدا، مسافران حاضر به پیاده شدن از هواپیما نشدند.
آقای جعفری گفتند : مسافران این پرواز به علت تاخیر 13 ساعته در انجام پرواز از قشم خواستار عذرخواهی و پرداخت خسارت بابت این تاخیر طولانی از سوی این هواپیمایی هستند. 
مدیر روابط عمومی  گفت: رئیس شرکت آتا در مشهد پذیرفت 30 درصد خسارت به مسافران این پرواز پرداخت بپردازد و با این امر مسافران در حال پیاده شدن از هواپیما هستند.