آداب و رسوم و فرهنگ استانبول

آداب و رسوم و فرهنگ استانبول

هرچند که آداب و رسوم ترکیه فراگیر است و برای اکثر نقاط این کشور صدق می کند ، اما مشابه کشورهای دیگر ، به هر جایی که از تور ترکیه سفر می کنید ، مردم جدیدی با آداب و رسوم متفاوت مشاهده می کنید. همچنین برخی یک تور خاص را نظیر تور استانبول انتخاب می کنند و کل تعطیلات را در تنها در همین شهر سپری می کنند. لذا آشنایی با فرهنگ و آداب و رسوم هر شهر نظیر فرهنگ مردم در استانبول  ، ازجمله ملزومات پیش از سفر می باشد که در ادامه با آن بیشتر آشنا میشوید.
ارزش های مردمی
یک بخش مهم که در استانبول   بیش از سایر بخش ها حس میشود ، ارزش هایی است که مردمی که در تور مبینید و با آن ها برخورد می کنید ، به برخی از مسائل اعتقادی خود دارند. اعتقاد این مردم تنها به دین آن ها محدود نمیشود. ترک ها ارزش زیادی برای سنت های خود قائل هستند. با این که نحوه پوشش در ترکیه محدود نشده است ، اما از ورود کسانی که پوشش کامل ندارند ، به کلیساها و اماکن مذهبی که در تور استانبول میروید ، به جدی جلوگیری میشود.
بخش دیگر از ارزش های این مردم ، به خانه و کاشانه هر خانواده برمیگردد. مردم ارزش زیادی برای منزل قائل هستند وبدون شک برای ورود به هر قسمت ، کفش خود را در می آورند.
آداب معاشرتی
مردم استانبول  ، از زبان بدن بسیار استفاده می کنند. اغلب افرادی که در تور میبینید ، با توجه به آب و هوای استانبول  ، خونگرم هستند و خلق و خوی گرمی دارند.
شاید اگر سوالی از مردم این منطقه بپرسید و با دست جواب شما را بدهند ، برای شما آزاردهنده باشد. اما کلماتی مثل بله یا خیر ، معمولا با حرکت بدن و دست مشخص میشود و مردم کمتری را در تور ترکیه میبینید که این عادت را نداشته باشند.